Ngoài khối B, nhiều trường đại học y dược xét tuyển bằng tổ hợp lạ